TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU SITEMUL DE ÎNSCRIERE CLIC LA CURSURILE INSTITUTO CERVANTES

1. Achitarea cursului se va face într-o singură tranșă, în momentul înscrierii, nefiind transferabilă către altă persoană sau altă sesiune de cursuri.

*Este posbiliă plata în rate pentru deținătorii de card de credit BRD

2. Cursantul va putea anula înscrierea la curs sau mutarea în altă grupă cu un maxim de 3 zile anterior începerii acestuia.

3. Prezența la cursuri este responsabilitatea cursantului. Recuperarea sesiunilor este admisă doar în cazul în care orele sunt suspendate din cauza absenței profesorului. Cursantul care a absentat la o sesiune nu o poate recupera în cadrul altei grupe, în alt orar. Se necesită o prezență de minim 80% pentru emiterea certificatului corespunzător.

4. Institutul Cervantes își rezervă dreptul de a desemna corpul profesoral sau de a-l schimba în orice moment al cursului.

5. Institutul Cervantes își rezervă dreptul de a anula un curs atunci când nu se întrunește numărul minim de înscrieri – 6 persoane. În cazul unei astfel de anulări, cursantului i se va oferi posibilitatea de a se muta in altă grupă formată sau i se va restitui integral suma achitată.

6. Nu sunt incluse în prețul cursului: testul de nivel, suportul de curs și certificatul academic.

7. Achitarea înscrierii înseamnă acceptarea acestor condiții.

TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE PRIVIND DIPLOMELE DELE PENTRU SITEMUL DE ÎNSCRIERE CLIC AL INSTITUTO CERVANTES
INSTITUTUL CERVANTES este organismul care se ocupă de coordonarea academică, administrativă și economică a Diplomelor DELE care sunt emise de către directorul acestui organism public, în numele Ministerului Educației, Culturii și Sportului din Spania.

1. Chestiuni generale

Plata realizată pentru înscrierea la examen conferă atât dreptul de participare la examen la data și centrul alese de candidat cât și emiterea diplomei corespunzătoare.
Nu se va admite în niciun caz înscrierea într-o sesiune a cărei perioadă de înscriere este închisă.
Datele examenului și perioadele de înscriere, precum și restul de informații despre examenul DELE sunt disponibile pe pagina web oficială, atât în spaniolă cât și în engleză la: http://dele.cervantes.es/.
Candidatul care nu va promova examenul sau care nu se va prezenta la acesta nu va avea dreptul la o reprogramare a acestuia.

2. Condiții de înscriere

Orice persoană de orice vârstă se poate prezenta la examenul DELE.
Institutul Cervantes primește solicitări de înscriere la examenul DELE de la orice persoană care a achitat costul corespunzător înscrierii.
Pentru înscriere este necesară oferirea unei adrese de mail valide personale. Adresa de mail a candidatului va servi pentru comunicarea tuturor aspectelor legate de Institutul Cervantes și diplomele DELE, sesiuni de examen și publicarea rezultatelor.

Odată cu plata înscrierii candidatul acceptă condițiile de înscriere, declară că îndeplinește toate cerințele administrative și economice necesare pentru obținerea diplomei de spaniolă DELE și se obligă să se prezinte la examenul prevăzut în documentele care certifică îndeplinirea acestor condiții: chitanța de plată a înscrierii, pașaportul sau documentul oficial de identitate cu fotografie, necesare pentru identificarea corectă a candidatului.

Părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai candidatului vor trebui să îi înscrie pe cei minori sau persoanele aflate în întreținere, ținând cont că trebuie să ofere câte o adresă de mail diferită pentru fiecare pentru fiecare candidat înscris.

3. Procedura de înscriere

Înscrierea trebuie să se realizeze prin intermediul mijloacelor stabilite de către Institutul Cervantes și în termenul stabilit.
Este obligația candidatului, oricare ar fi modul de înscriere, să verifice corectitudinea tuturor datelor care apar pe adeverința de înscriere, atât în ceea ce privește datele personale cât și cele referitoare la nivelul, data și locul sesiunii de examen alese.

Pentru a realiza înscrierea în centrele de examen acreditate, candidatul va trebui să prezinte următoarele documente:
• Formularul de înscriere completat
• Pașaportul sau documentul de identitate în original cu fotografie în care să apară următoarele date: nume și prenume, naționalitate, locul și data nașterii. Datele declarate de către candidat în formularul de înscriere trebuie să corespundă cu cele înscrise în documentul de identitate.
• Chitanța aferentă înscrierii.
Plata înscrierii se poate efectua în modalitățile prevăzute de centrul de examen (specificând întotdeauna «Înscriere DELE» împreună cu data sesiunii de examen și nivelul pentru care s-a optat), sau prin modalitățile electronice stabilite de către Institutul Cervantes în cazul înscrierilor online.

4. Datele candidaților

Este obligația candidatului să se asigure că toate datele oferite sunt corecte în timpul procesului de înscriere, în special cele care se referă la identitate — nume și prenume, seria și numărul documentului de identitate și data și locul nașterii — și la datele referitoare la sesiunea aleasă — centrul de examen, data și nivelul —, deoarece orice informație greșită va apărea pe diploma oficială DELE, a cărei reexpediere se va putea realiza achitând cheltuielile corespunzătoare.
Datele personale oferite la momentul înscrierii trebuie să coincidă cu cele care apar în documentul oficial de identificare al candidatului la examen. Vor putea participa la examen doar persoanele ale căror date coincid cu cele care apar pe formularul de înscriere. Candidatul are obligația să anunțe centrul de examen despre orice modificare a datelor personale care pot afecta trimiterea de înștiințări legate de diplomele DELE.
INSTITUTUL CERVANTES nu este răspunzător de prejudiciile datorate de oferirea de date eronate sau neactualizate pe cererea de înscriere.

5. Candidați cu nevoi speciale

Instituto Cervantes poate pune la dispoziție probe de examen pentru obținerea diplomei DELE în condiții speciale pentru acei candidați care din diferite motive personale (probleme de vedere, auz sau deplasare, dificultăți de memorie, imposibilitate de a părăsi centre religioase, spitale sau închisori), nu pot susține examenul conform normelor generale. Candidatul este obligat să comunice situația centrului de examen și să o justifice (mai multe informații) în momentul înscrierii sau în termen de 48 de ore de la înscriere în așa fel încât centrul de examen să poată solicita aprobarea Instituto Cervantes și să se poată adopta măsurile necesare pentru a permite realizarea examenului în condiții corespunzătoare.
În cazul în care candidatul nu a realizat comunicarea la timp va pierde dreptul de susține examenul în condițiile speciale menționate.

6. Renunțare

Candidatul are dreptul să renunțe la înscriere în conformitate cu dispozițiile legale. Solicitarea de restituire a taxei de examen sau renunțare va trebui să se facă în scris într-o formă clară și completă (menționând toate datele personale ale candidatului și codul de înscriere al acestuia), la centrul unde s-a realizat înscrierea în termen de 14 zile de la data înscrierii și plății.
Va fi respinsă orice solicitare de restituire care nu îndeplinește cerințele menționate sau care va fi prezentată în afara termenului legal prevăzut.
În cazul îndeplinirii celor de mai sus, va fi restituită taxa de înscriere utilizând același mod de plată folosit la achitarea inițială. Restituirea va fi realizată fără întârziere și în orice caz în termen de 14 zile de la data depunerii solicitării de renunțare. Odată ce au trecut 14 zile de la data înscrierii și plății, candidatul va pierde dreptul la restituire.

7. Invalidarea înscrierii

Înscrierile vor putea fi anulate și candidatul va avea dreptul, în baza unei solicitări, la restituirea integrală a taxei de înscriere sau la realizarea examenului în sesiunea următoare în situațiile:
• În cazul imposibilității centrului de a organiza examenul
• În situația anulării probelor de examen din cauze de forță majoră sau catastrofă naturală care să implice suspendarea sesiunii, risc fizic sau personal pentru candidat (inundații, stare de război, etc.).
În ambele cazuri, candidatul va trebui să solicite restituirea taxei de înscriere centrului unde s-a realizat înscrierea în termen de 1 lună de la data stabilită pentru realizarea examenului scris. După această perioadă candidatul va pierde dreptul de restituire a taxei.

8. Schimbarea centrului de examen

Nu este posibilă schimbarea centrului de examen.
Schimbarea sesiunii sau a nivelului
Candidatul va putea solicita centrului de examen o singură dată schimbarea sesiunii sau a nivelului de examen, doar până la încheierea perioadei de înscriere.
Candidatul va putea solicita centrului de examen o singură dată schimbarea nivelului doar în cazul în care va achita prețul nivelului solicitat.
Dacă prețul nivelului solicitat este mai mic decât cel deja achitat, nu se va restitui diferența.

9. Realizarea probelor de examen

Înscrierea presupune alegerea unui centru de examen, candidatul având astfel dreptul să se prezinte numai la acel centru de examen și numai la data sesiunii alese.
Candidații trebuie să se prezinte la examen la ora și locul stabilite în formularul de înscriere împreună cu:
1. Dovada înscrierii pe care a primit-o în momentul înscrierii în format fizic sau electronic în cazul în care înscrierea a fost realizată online.
2. Pașaportul sau documentul de identificare oficial cu poză.
3. Scrisoarea oficială de înștiințare primită din partea centrului de examen.

Achitarea contravalorii examenului DELE pentru o anumită sesiune permite o unică prezentare la examen la data stabilită pentru sesiunea aleasă. Neprezentarea candidatului la examen la data, ora și locul stabilite anulează dreptul de returnare a contravalorii înscrierii și cel de prezentare la alte sesiuni DELE.

10. Comportament neadecvat

Excluderea unui candidat de la examen datorată unui comportament neadecvat (orice acțiune prin care însuși candidatul sau altul pot crea beneficii sau daune nejustificate ) în fața comisiei de examinare, implică anularea dreptului de evaluare a examenului. Această excludere presupune pierderea dreptului de examinare pentru sesiunea în curs.

11. Fotografierea și înregistrarea probelor

Candidatul va putea fi fotografiat din motive de securitate și pentru identificarea corectă a acestuia în cadrul examenului. INSTITUTUL CERVANTES nu se va folosi de fotografie în niciun alt scop. Probele care fac parte din examenul DELE vor putea fi înregistrate prin mijloace video sau digitale, în mod sistematic sau aleatoriu, cu scopul de a monitoriza activitatea examinatorilor și de a putea îmbunătăți calitatea examenului și, de asemenea, de a avea acces la dovezi suplimentare în cazul unei contestații.
În acest scop, acceptând aceste condiții, candidații oferă INSTITUTULUI CERVANTES consimțământul pentru înregistrarea examenelor orale și conferă acestuia pentru perioada cea mai mare de timp prevăzută de legislația în vigoare și pentru toate țările din lume, toate drepturile de proprietate intelectuală și imagine.

12. Consultarea rezultatelor

Instituto Cervantes va informa candidații care s-au prezentat la examen despre rezultate pe pagina oficială a diplomelor DELE. Candidații vor putea descărca de pe această pagină certificatul corespunzător, pe care va apărea calificativul APTO sau NO APTO. Acest document are semnătura electronică a Instituto Cervantes, ceea ce îi conferă valoare de document oficial.

13. Contestații

Toți candidații vor putea face o singură contestație. În niciun caz nu se va da curs solicitărilor de returnare sau reproducere a probelor de examen. Toate informațiile legate de procesul de realizare a contestației sunt disponibile la secțiunea «Reclamaciones y revisiones» de pe pagina oficială a diplomelor DELE.

14. Expedierea diplomelor DELE

Expedierea diplomelor DELE este responsabilitatea Instituto Cervantes, care va trimite către fiecare centru de examen diplomele candidaților care au promovat examenul și care vor fi ulterior anunțați pentru a se prezenta să le ridice.

15. Proprietate intelectuală

Toate materialele care au legatură cu diplomele DELE care se vor oferi candidaților sunt supuse dreptului de proprietate intelectuală și economică, motiv pentru care orice infracțiune comisă împotriva acestora va fi pedepsită conform legii.

16. Securitate și confidențialitate

Datele personale oferite de candidat, în conformitate cu prevederile legale, vor fi incluse în fișierul denumit «Gestión académica», aparținând INSTITUTULUI CERVANTES, cu scopul de a realiza o gestionare corectă a examenelor DELE, precum de a informa cu privire la noutățile, produsele și serviciile sale, atât prin înscrisuri cât și prin comunicări electronice. Datele personale oferite de candidat vor putea fi cedate altor organisme ale Administrației publice spaniole cu scopul obținerii naționalității spaniole dacă este cazul. Candidatul va putea să-și exercite dreptul de acces, rectificare, anulare asupra datelor sale, adresând o solicitare prin email la lopd@cervantes.es, sau prin poștă la INSTITUTO CERVANTES (c/ Alcalá, n.º 49, Madrid 28014) sau prezentându-se la Registratura INSTITUTULUI CERVANTES din Madrid la adresa indicată.

17. Legislația aplicabilă și jurisdicția competentă

În cazul unui litigiu care ar putea apărea între candidat și INSTITUTUL CERVANTES, acesta se va interpreta și judeca conform legislației spaniole. Ambele părți, renunțând expres la organismul care ar putea să corespundă, se supun jurisdicției și competenței tribunalului din Madrid. Mai multe informații despre DELE la: http://dele.cervantes.es/.

DISCLAIMER AND PRIVACY  |   ACCESIBILITY  |   © Instituto Cervantes, 1991-2024. All rights reserved.

El Instituto Cervantes utiliza cookies propias y de terceros para facilitar, mejorar y optimizar la experiencia del usuario, por motivos de seguridad, y para conocer sus hábitos de navegación. Recuerde que, al utilizar sus servicios, acepta su aviso legal y su política de cookies.